Allmänna leverans- och försäljningsvillkor

Nedanstående bestämmelser äger tillämpning om inte parterna skriftligen avtalat om annat.

Offerter

Om ej annat angivits gäller för offerter:
Giltighetstid 30 dagar från offertdatum med reservation för mellanförsäljningar.
Omfattning avser odelad leverans och med leverans vid ett och samma tillfälle.

Monteringsarbeten

Vid leverans med montering förutsätts standardmontering enligt säljarens tekniska beskrivningar, broschyrer ed. Fönsterbågar och karmar förutsätts vara av trä.

Förstärkningar, specialfästen och salningar för markiser ingår ej.

Före montering skall köparen tillse att arbetsområdet är fritt från hinder och föremål som kan komma till skada.

Köparen tillhandahåller elkraft, 220 V 10 A inom 30 m avstånd samt erfoderlig belysning.

Städning och rengöring

Städning och rengöring av arbetsplatsen under och efter monteringen ingår ej.

Betalning

Betalning kan ske kontant, mot efterkrav, eller via faktura. Vid fakturering skall betalningen vara säljaren tillhanda senast på fakturans angivet förfallodatum. Efter förfallodatum påföres dröjsmålsränta med 9,5 %. Vid reklamation skall ostridigt belopp betalas utan dröjsmål.

Äganderättsförbehåll

Leveransen förblir säljarens egendom till dess köparens alla förpliktelser och skulder på grund av leveransen, reparation eller annan åtgärd blivit till fullo infriad. För köpare som är konsument gäller garantier mm enligt konsumentköplagen.

Tvister

Eventuella tvister skall i säljarens val avgöras antingen av allmän domstol eller genom skiljedom enligt lag om skiljemän.