Skip to main content

Försäljningsvillkor

Inledning
Nedanstående bestämmelser äger tillämpning om inte parterna skriftligen avtalat om annat.

Offerter
Om ej annat angivits gäller för offerter:
Giltighetstid 30 dagar från offertdatum med reservation för mellanförsäljningar. Omfattning avser odelad leverans och med leverans vid ett och samma tillfälle.

Monteringsarbeten
Vid leverans med montering förutsätts standardmontering enligt säljarens tekniska beskrivningar, broschyrer ed. Fönsterbågar och karmar förutsätts vara av trä. Förstärkningar, specialfästen och salningar för markiser ingår ej.

Före montering skall köparen tillse att arbetsområdet är fritt från hinder och föremål som kan komma till skada.
Köparen tillhandahåller elkraft, 220 V 10 A inom 30 m avstånd samt erfoderlig belysning.

Städning och rengöring
Städning och rengöring av arbetsplatsen under och efter monteringen ingår ej.

Betalning
Betalning kan ske kontant, mot efterkrav, eller via faktura. Vid fakturering skall betalningen vara säljaren tillhanda senast på fakturans angivet förfallodatum. Efter förfallodatum påföres dröjsmålsränta med 9,5 %. Vid reklamation skall ostridigt belopp betalas utan dröjsmål. Större order kan debiteras 30% förskott vid beställning.

Äganderättsförbehåll
Leveransen förblir säljarens egendom till dess köparens alla förpliktelser och skulder på grund av leveransen, reparation eller annan åtgärd blivit till fullo infriad. För köpare som är konsument gäller garantier mm enligt konsumentköplagen.

Garanti
Garantivillkor skiljer sig mellan olika produkter. Fråga gärna er säljare om garantivillkoren för er produkt.

Tvister
Eventuella tvister skall i säljarens val avgöras antingen av allmän domstol eller genom skiljedom enligt lag om skiljemän.

Close Menu